ผลสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาภาคปติ(ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรหรือนักศึกษาตกค้าง)และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2562

ผลสอบประมวลความรู้ ส

Read more

ผลสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2561 รอบที่ 1(แก้ไข)

ผลสอบประมวลความรู้ก่

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1(คณะครุศาสตร์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ

Read more