โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษาทุนเพชรราชพัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษาทุนเพชรราชพัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในอนาคต ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม -22 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 และห้องเรียนอาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 947 (อ่านเพิ่มเติม)