ผลสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาภาคปติ(ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรหรือนักศึกษาตกค้าง)และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2562

ผลสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาภาคปติ(ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรหรือนักศึกษาตกค้าง)และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (อ่านเพิ่มเติม)