โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ” ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ”

ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี