รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่วงเดือน ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรายงานผล รวม
1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 63 14 16 30
1 พ.ย.- 30 พ.ย. 63
1 ธ.ค.- 31 ธ.ค. 63
ไตรมาสที่ 1 14 16 30
1 ม.ค. – 31 ม.ค. 64
1 ก.พ. – 28 ก.พ. 64
 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 64
ไตรมาสที่ 2
1 เม.ย.-30 เม.ย. 64
 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 64
1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 64
ไตรมาสที่ 3
1 ก.ค. – 31 ก.ค. 64
 1 ส.ค. – 30 ส.ค. 64
1 ก.ย. – 30 ก.ย. 64
ไตรมาสที่ 4
รวม 14 16 30