โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “เจียระไนเพชรราชภัฏกาญจนบุรี”(ออนไลน์)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “เจียระไนเพชรราชภัฏกาญจนบุรี”(ออนไลน์) ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี