คู่มือหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 , หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 , หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 , หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
 1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 , หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                        หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560