เอกสารประกอบการประชุม GE 2560

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560