เอกสารประกอบการประชุม GE 2559

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 มีนาคม 2559 
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 27 มิถุนายน 2559