รายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9.2

รายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9.2
1.รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีพ.ศ.2562

2.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
2.1  ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
2.2  เมษายน 2561 – กันยายน 2561

3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียนและการขอแก้ไขผลการเรียน (ดาวน์โหลด)essay online here