รายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9.2

รายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9.2

1. (O14)คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ปีพ.ศ.2563

2.(O15) รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ
2.1รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีพ.ศ.2563

2.2 ายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีพ.ศ.2562

3.(O16)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
2.1  ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
2.2  เมษายน 2561 – กันยายน 2561
2.3 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
2.4 เมษายน2562 – กันยายน 2562

3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียนและการขอแก้ไขผลการเรียน (ดาวน์โหลด)essay online here