รายงานข้อมูลการให้บริการ

1. (O14)คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ปีพ.ศ.2563

2.(O15) รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ
2.1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีพ.ศ.2564
2.2รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีพ.ศ.2563
   2.3 ายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีพ.ศ.2562

3.(O16)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
3.1 ปี พ.ศ. 2563
3.2 ปี พ.ศ. 2562
3.3 ปี พ.ศ. 2561


3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียนและการขอแก้ไขผลการเรียน (ดาวน์โหลด)essay online here