นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.

ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อ่านรายละเอียด)

ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (อ่านรายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อ่านรายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่านรายละเอียด)

ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (อ่านรายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อ่านรายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อ่านรายละเอียด)