นักศึกษาสายครู

ปีการศึกษา 2563
ปฏิบัติิการสอนในสถานศึกษา(สายครู)ปีการศึกษา 1/2563 (ปรับปรุง) (อ่านรายละเอียด)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(สายครู) ปีการศึกษา 1/2563 (อ่านรายละเอียด)

ปีการศึกษา 2562
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(สายครู) ปีการศึกษา 3/2562 (อ่านรายละเอียด)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(สายครู) ปีการศึกษา 2/2562 (อ่านรายละเอียด)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(สายครู) ปีการศึกษา 1/2562 (อ่านรายละเอียด)

ปีการศึกษา2561
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(สายครู) ปีการศึกษา 1/2561 (อ่านรายละเอียด)