เอกสารประกอบการประชุม คปม ปี 2563

ครั้งที่ 1_2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 (ดาวน์โหลด)

ครั้งที่ 2_2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (ดาวน์โหลด)

ครั้งที่ 3_2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 (ดาวน์โหลด)

ครั้งที่ 4_2563 วันที่ 23 เมษายน 2563 (ดาวน์โหลด)

ครั้งที่ 6_2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (ดาวน์โหลด)

ครั้งที่ 7_2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (ดาวน์โหลด)