ขั้นตอนการยื่นคำร้องต่างๆ ภายใต้สถานการณ์การป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

  1. การยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาและขอขยายกลุ่มพิเศษ (คลิก)
  2. การขอยกเลิกรายวิชา(W) (คลิก)
  3. การขอเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ซ่อม F(คลิก)
  4. การขอลาพักการเรียน/การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา(คลิก)
  5. กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและการยื่นคำร้องต่างๆ
    ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – ตุลาคม 2563 (คลิก)