โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2565

ขยายเวลารับสมัครบุคค

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรง (ช่วงที่ 5)(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 และเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรง (ช่วงที่ 3)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่า

Read more

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏ

Read more