ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% และยกเว้นค่าปรับ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ กศ.บป. การศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา

Read more

งานบริการการศึกษา แจ้งขยายเวลาการจองและยืนยันรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

งานบริการการศึกษา แจ

Read more

ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารักษาสภาพนักศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาการชำระค่าธร

Read more

ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

ขยายเวลาการชำระค่าธร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

­เนื่องจากสถานการณ์ก

Read more

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรง (ระยะที่ 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพิ่มเติม

การรับสมัครบุคคลเข้า

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภท TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภทการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรง (ระยะที่ 1) และประเภททุนความสามารถพิเศษ

ประกาศ รายชื่อผู้ที่

Read more