ประกาศเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรง ปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรง (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรง (รอบเพิ่มเติม)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

** สมัครพร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2563 ** (อ่านประกาศ)

หมายเหตุ
1.ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 มีนาคม 2563 (รายชื่อแนบท้ายประกาศ) ให้รายงานตัวเข้าศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

2.ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ต้องเข้ารับการทดสอบทักษะเฉพาะทางในภายหลัง มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ให้นำผลคะแนนมาแสดงแทนการเข้ารับการทดสอบจากมหาวิทยาลัย

3.มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันที สำหรับสาขาวิชาที่มีผู้รายงานตัว
เข้าศึกษาครบตามจำนวนแผนการรับแล้ว