ภาพการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน” ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2