กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กร “จากการปฏิบัติงานสู่งานวิจัย” ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาค 7 ชั้น 1