ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรง ระยะที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
ประเภทรับตรง ระยะที่ 2
สมัครพร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ http://register.kru.ac.th/ (คลิก)