การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2
(คลิกรูปเพิ่ม)