ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรง (ขยายเวลา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรง (ขยายเวลา)

(อ่านเพิ่มเติม)

**ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(ค.อ.บ.) ต้องเข้ารับการทดสอบทักษะเฉพาะทางด้านวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ http://lms.kru.ac.th/th เริ่มทำข้อสอบ เวลา 09.00 น. – 10.00 น.