โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับธนาคารหน่วยกิต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับธนาคารหน่วยกิต เพื่อยกร่างระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดูภาพกิจกรรม (คลิก)