โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน” เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกำหนดทิศทางการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดูภาพกิจกรรม คลิก