โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับธนาคารหน่วยกิต ฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับธนาคารหน่วยกิต เพื่อวิพากษ์ระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ดูภาพกิจกรรม คลิก