คู่มือหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                               (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                               (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                       (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                       (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                     (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 6. สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 7. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                                 (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                                                   (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                               (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                     (ปรับปรุงจาก)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                                     (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                                           (ปรับปรุงจาก)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
 4. สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
 5. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                                                                                                 (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                                                           (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                                         (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 1.  สาขาวิชาสื่อใหม่และมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                                          (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 1.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 1.  สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                                (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 3.  สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                                                          (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 4.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                      (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 1. สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                                                                                         (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. สาขาวิชาการบริหารจัดการอาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                                                                                         (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564