คู่มือหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                               (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                               (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 4. สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                       (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                       (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                     (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 7. สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 8. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                                 (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                                                   (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                               (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565,                                                                                                           (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                     (ปรับปรุงจาก)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                                     (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565,                                                                                               (ปรับปรุงจาก)สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                                           (ปรับปรุงจาก)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
 4. สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
 5. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                                                                                                 (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                                                           (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                                         (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 1.  สาขาวิชาสื่อใหม่และมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                                          (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 1.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560<