นักศึกษาภาคปกติ

ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 2563  (อ่านรายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อ่านรายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563(ปรับปรุง)  (อ่านรายละเอียด)
การจัดศึกษาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 2563  (อ่านรายละเอียด)

ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) (อ่านรายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อ่านรายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่านรายละเอียด)

 

ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อ่านรายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อ่านรายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน  (อ่านรายละเอียด)