คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ฯ

  คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564