กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล” ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 25

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 18 พ.ค. 2565

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE การศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome Based Education)

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบั

Read more

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2565

ขยายเวลารับสมัครบุคค

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรง (ช่วงที่ 5)(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 และเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more