กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล” ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 25

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 18 พ.ค. 2565

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE การศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome Based Education)

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏ

Read more

ภาพการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน” ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

Read more

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

Read more