ภาพการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน” ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

ภาพการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน” ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563   (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)