โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้(2-3 ธันวาคม 2563)

โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดนครสวรรค์  ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์