คำร้อง สวท สำหรับนักศึกษา

1. สวท.1 คำร้องทั่วไป
2. สวท.2 คำร้องขอเอกสารรับรองการศึกษา
3. สวท.3 คำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด *(ระดับบัณฑิต)*
4. สวท.4 คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ – ชื่อ – ชื่อสกุล
5. สวท.5 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
6. สวท.6 แบบขอบัตรลงทะเบียนฉบับใหม่
7. สวท.7.1 คำร้องขอเรียนเกิน 12 หน่วยกิต (กศ.บป.)
8. สวท.8 คำร้องขอกลับเข้าศึกษาและจองวิชาเรียน
9. สวท.9 คำร้องขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
10. สวท.10 คำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขาวิชาภายในคณะ
11. สวท.11 คำร้องขอรับประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญาบัตร (กรณีพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
13. สวท.13 หนังสือมอบฉันทะ (กรณีให้ผู้อื่นรับเอกสารแทน)
14. สวท.14 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนอักษร I/M เป็นระดับคะแนน
15. สวท.15 แบบสรุปการส่งผลการเรียน
16. สวท16. คำชี้แจงประกอบการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา