เอกสารประกอบการประชุม กศ.บป.

ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 ตุลาคม 2558