คู่มือหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                               (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                               (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 4. สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                       (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                       (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                     (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 7. สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 8. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                                 (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                                                   (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                               (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565,                                                                                                           (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                     (ปรับปรุงจาก)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                                     (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                         (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565,                                                                                             (ปรับปรุงจาก)สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565,                                                                                                                             (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ,                                                                                                                                           (ปรับปรุงจาก)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
 4. สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
 5. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                                                                                                 (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ,                                                                           (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565,                                                                                                               (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564,                                                                                                               (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
 3. สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564,                                                                                                                               (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564,                                                                                                         (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 5. สาขาวิชาผู้ประกอบการและนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                                         (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 1.  สาขาวิชาสื่อใหม่และมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ,                                                                                                                          (ปรับปรุงจาก) สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 1.  สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565,                                                                                                               (ปรับปรุงจาก)สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563,                                                                                                           (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565,                                                                                                 (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
 2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562,                                                                                                               (ปรับปรุงจาก) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557