ภาพกิจกรรม

กิจกรรม 2561
เดือน ธันวาคม
9-10  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมสหกิจศึกษา  ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 (คลิกดูรูปภาพ)