เอกสารประกอบการประชุม คปม ปี2560

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560        
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560      
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560    
วาระพิเศษ วันที่ 14 มีนาคม 2560               
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560     
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560         
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560       
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560       
ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560       
ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560         
ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  
ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 7 ธันวาคม 2560