เอกสารประกอบการประชุม คปม ปี 2562

วาระพิเศษ วันที่ 10 มกราคม 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่ 1_2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่2_2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่3_2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่4_2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่5_2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่6_2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่7_2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่8_2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่9_2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่10_2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่11_2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 (ดาวน์โหลด)
ครั้งที่12_2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 (ดาวน์โหลด)