รหัสวิชาและคำอธิบาย

คู่มือการกำหนดรหัสวิชาตามแนวระบบ ISCED 

-คู่มือการกำหนดรหัสวิชาตามแนวระบบ ISCED (อ่านรายละเอียด)

————————————————————————–

ประกาศรหัสวิชา พ.ศ.2559

-ประกาศรหัสวิชา พ.ศ.2559 (อ่านรายละเอียด)

————————————————————————–

รหัสวิชา 14 หลัก

รหัสวิชา 14 หลัก (อ่านรายละเอียด)

————————————————————————–

คณะวิทยาการจัดการ

-รวมคำอธิบายรายวิชา (อ่านรายละเอียด)
-รหัสวิชา (อ่านรายละเอียด)

————————————————————————–