เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏฺบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อ่านรายละเอียด
  • ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) อ่านรายละเอียด
  • แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียด
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2555) อ่านรายละเอียด

ตัวอย่าง

สาขา logistic

สาขา คอมพิวเตอร์

 

สาขา พยาบาล