การพัฒนาหลักสูตร

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  • แนวปฏฺบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร
  • แบบเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (ลส1)
  • แบบเสนอขอปิดหลักสูตร (ลส2)