รายวิชาศึกษาทั่วไป

ตำราหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

  • คณะครุศาสตร์ 
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

– หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 (อ่านรายละเอียด)
– หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)