รายงานตัวชีวัดที่14

รายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2553

6. ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7. ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

check grammar online