รายงานข้อมูลการให้บริการ

1. (O14)คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
1.1 ปีพ.ศ.2563

2.(O15) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
2.1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีพ.ศ.2565
2.2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีพ.ศ.2564
2.3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีพ.ศ.2563
2.4 ายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีพ.ศ.2562

3.(O16)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
3.2  ปีพ.ศ.2564
3.3 ปี พ.ศ. 2563
3.4  ปี พ.ศ. 2562
3.5  ปี พ.ศ. 2561