การจัดการความรู้(KM)

– คู่มือการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562   

– การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563   

– สรุปผลการประชุมเครือข่ายงานวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2563 

– สรุปผลการประชุมเครือข่ายงานวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2564 

– สรุปบทความเรื่อง “อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและจรรยาบรรณความเป็นครู”   

– สรุปบทความเรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่”