เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ.2558

1.แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (อ่านรายละเอียด)

2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (อ่านรายละเอียด)

3.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (อ่านรายละเอียด)