คู่มือวิทยานิพนธ์

ลำดับ

รายการ

Download

1

ปกในคู่มือวิทยานิพนธ์

(Download)

2

คำนำ

(Download)

3

สารบัญ

(Download)

4

บทที่ 1 บทนำ

(Download)

5

บทที่ 2 โครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

(Download)

6

บทที่ 3 ส่วนประกอบและการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

(Download)

7

บทที่ 4 การอ้างอิงและบรรณานุกรม

(Download)

8

บทที่ 5 การพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

(Download)

9

เอกสารอ้างอิง

(Download)

10

ภาคผนวก  ก ตัวอย่างการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

(Download)

11

ตัวอย่างหน้าสารบัญ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

(Download)

12

ภาคผนวก  ข ตัวอย่างการเสนอดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

(Download)

13

ภาคผนวก  ค คู่มือการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)

(Download)

14

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทคัดย่อ

(Download)

15

ภาคผนวก  ง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตสถาน

(Download)

16

ภาคผนวก  จ จรรยาบรรณนักวิจัย

(Download)