เกณฑ์ใหม่

แบบฟอร์ม/คำร้อง สำหรับนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 59H เป็นต้นไป

ว-01 แบบขออนุมัติชื่อเรื่อง โครงร่าง และอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-01-1 แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-01-2 แบบขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว_01-03 แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

ว-02 สรุปย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-03 แบบขออนุมัติโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-04 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-05 แบบนำส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-06 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-07 แบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)  

ว-08 ขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)  

ว-09 แบบเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบรูปแบบ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-10 แบบคำร้องขออนุมัติผลการศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

ว-11 แบบเสนอตรวจสอบรูปแบบฉบับณ์สมบูรณ์ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-12 แบบรายงานการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-13 แบบคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

ว-13-1 คำร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหาย (อ่านเพิ่มเติม)