Download แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม/คำร้อง สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

ว-01 แบบขออนุมัติชื่อเรื่อง โครงร่าง และอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-01-1 แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-01-2 แบบขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว_01-03 แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

ว-02 สรุปย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-03 แบบขออนุมัติโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-04 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-05 แบบนำส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-06 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-07 แบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)  

ว-08 ขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)  

ว-09 แบบเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบรูปแบบ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-10 แบบคำร้องขออนุมัติผลการศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

ว-11 แบบเสนอตรวจสอบรูปแบบฉบับณ์สมบูรณ์ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-12 แบบรายงานการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

ว-13 แบบคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

ว-13-1 คำร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหาย (อ่านเพิ่มเติม)

แบบฟอร์ม/คำร้อง สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559

บฑ.03 แบบคำร้องทั่วไป (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.04 แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้ (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.05 แบบขออนุมัติโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.06 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.07 แบบคำร้องขอหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.08 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือวิจัย (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.09 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัย (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.10 แบบคำร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.11 แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบรูปแบบ (อ่านเพิ่มเติม)

เอกสารแนบ บฑ. 11 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบภาษาอังกฤษและหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.12 แบบเสนอตรวจรูปแบบฉบับสมบูรณ์ (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.13 แบบคำร้องขออนุมัติผลการศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.14 แบบคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

เอกสารแนบ บฑ.14 คำร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหาย (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.15 หนังสือรับรอง การยอมรับผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.16 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.17 บันทุกข้อความ เปลี่ยน I เป็นระดับคะแนน (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.18 แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.19 แบบคำร้องขอนุมัติการเปลี่ยนหัวข้อดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)

บฑ.21 แบบคำร้องขออนุมัติการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อ่านเพิ่มเติม)