ระเบียบ ประกาศ

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่านเพิ่มเติม)

 

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลำดับ ข้อบังคับ ลงวันที่ ปี พ.ศ. Download

1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

19 มกราคม 2562

2562

(Download)

2

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

17 กันยายน 2559

2559

(Download)

3

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

26 พฤษภาคม 2550

2550

(Download)

 

» ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลำดับ ระเบียบ ลงวันที่ ปี พ.ศ. Download

1

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

18 มกราคม 2563

2563

(Download)

2

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

20 มิถุนายน 2558

2558

(Download)

3

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

19 พฤศจิกายน 2556

2556

(Download)

4

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

15 สิงหาคม 2552

2552

(Download)

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลำดับ ประกาศ ลงวันที่ ปี พ.ศ. Download

1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การบริหารงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

19 มกราคม 2560

2560

(Download)

2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ในการขอสำเร็จการศึกษา

2 มีนาคม 2557

2557

(Download)

 

» คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลำดับ คำสั่ง ลงวันที่ ปี พ.ศ. Download

1

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 0379/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

17 กุมภาพันธ์ 2563

2563

(Download)

2

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 0016/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

6 มกราคม 2563

2563

(Download)